Nền tảng quản trị doanh nghiệp tổng thể
vala

Không gian cá nhân

Truy cập 1 nơi duy nhất, xử lý mọi nhiệm vụ từ tất cả các ứng dụng: công việc, chấm công, tính lương, thông báo...

 • Nhiệm vụ phải thực hiện
 • Nhiệm vụ cần thực hiện
 • Nhiệm vụ có thể ủy quyền
 • Nhiệm vụ cần nắm thông tin

Không gian hành chính

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp trên môi trường giao tiếp mở

 • Mạng xã hội truyền thông nội bộ
 • Nhắn tin qua mạng
 • Đề xuất, phê duyệt
 • Quản lý văn phòng phẩm
 • Quản lý văn bản pháp lý
 • ...

Quản lý công việc

Ghi chép công việc, giao việc, đôn đốc và nhắc việc hiệu quả

 • Quản lý việc cá nhân
 • Quản lý việc dự án
 • Tổ chức sự kiện
 • Họp trực tuyến
 • Cộng tác nhóm
 • ...

Quản trị nhân lực

Tự động hóa quy trình nhân sự, tiết kiệm thời gian

 • Hồ sơ nhân sự
 • Chấm công
 • Tính lương
 • Phúc lợi

Văn phòng không giấy tờ

Trình duyệt mọi loại văn bản, đề nghị, đề xuất trực tuyến, không giấy tờ

 • Quy trình xử lý động
 • Xử lý văn bản đến/đi
 • Trình và phê duyệt mọi đề xuất
 • Xử lý mọi quy trình phối hợp giữa các phòng ban, chi nhánh, công ty phức tạp

Bắt đầu với Vala

Vala HRM

Gói Quản trị nguồn nhân lực

40.000đ /user/tháng

Quản trị nguồn nhân lực

 • Nhân sự

 • Chấm công

 • Tiền lương

Không gian cá nhân

 • Trung tâm xử lý

 • Trung tâm thông báo

 • Trung tâm số liệu

Hành chính văn phòng

 • Mạng xã hội nội bộ

 • Nhắn tin

 • Danh bạ

Vala Work

Gói Quản lý công việc

60.000đ /user/tháng

Quản lý công việc

 • Quản lý công việc

 • Quản lý dự án

 • Họp trực tuyến

 • Cộng tác nhóm

Không gian cá nhân

 • Trung tâm xử lý

 • Trung tâm thông báo

 • Trung tâm số liệu

Hành chính văn phòng

 • Mạng xã hội nội bộ

 • Nhắn tin

 • Danh bạ

Vala Office

Gói Hành chính văn phòng

40.000đ /user/tháng

Hành chính văn phòng

 • Mạng xã hội nội bộ

 • Nhắn tin

 • Danh bạ

 • Đề xuất phê duyệt

 • Văn phòng phẩm

 • Văn bản pháp lý

 • Văn bản đi đến

  Lite
 • Đăng kí phòng họp, tài nguyên

Không gian cá nhân

 • Trung tâm xử lý

 • Trung tâm thông báo

 • Trung tâm số liệu

Vala Ent

Gói Doanh nghiệp

140.000đ /user/tháng

Mọi thứ trong Vala HRM, Vala Work, Vala Office, cộng với:

Quản lý công việc

 • Đánh giá hiệu suất

 • Quản trị mục tiêu

Quản trị nguồn nhân lực

 • Tài sản

 • Bảo hiểm

 • Đào tạo

 • Đánh giá nhân sự

 • Phúc lợi

Vala HRM

Gói Quản trị nguồn nhân lực

40.000đ /user/tháng

Quản trị nguồn nhân lực

 • Nhân sự

 • Chấm công

 • Tiền lương

Không gian cá nhân

 • Trung tâm xử lý

 • Trung tâm thông báo

 • Trung tâm số liệu

Hành chính văn phòng

 • Mạng xã hội nội bộ

 • Nhắn tin

 • Danh bạ

Vala Work

Gói Quản lý công việc

60.000đ /user/tháng

Quản lý công việc

 • Quản lý công việc

 • Quản lý dự án

 • Họp trực tuyến

 • Cộng tác nhóm

Không gian cá nhân

 • Trung tâm xử lý

 • Trung tâm thông báo

 • Trung tâm số liệu

Hành chính văn phòng

 • Mạng xã hội nội bộ

 • Nhắn tin

 • Danh bạ

Vala Office

Gói Hành chính văn phòng

40.000đ /user/tháng

Hành chính văn phòng

 • Mạng xã hội nội bộ

 • Nhắn tin

 • Danh bạ

 • Đề xuất phê duyệt

 • Văn phòng phẩm

 • Văn bản pháp lý

 • Văn bản đi đến

  Lite
 • Đăng kí phòng họp, tài nguyên

Không gian cá nhân

 • Trung tâm xử lý

 • Trung tâm thông báo

 • Trung tâm số liệu

Vala Ent

Gói Doanh nghiệp

140.000đ /user/tháng

Mọi thứ trong Vala HRM, Vala Work, Vala Office, cộng với:

Quản lý công việc

 • Đánh giá hiệu suất

 • Quản trị mục tiêu

Quản trị nguồn nhân lực

 • Tài sản

 • Bảo hiểm

 • Đào tạo

 • Đánh giá nhân sự

 • Phúc lợi

Đăng ký dùng thử, tư vấn

Ứng dụng đã có mặt trên