Quản trị nguồn nhân lực

Truy cập 1 nơi duy nhất, xử lý mọi nhiệm vụ từ tất cả các ứng dụng: công việc, chấm công, tính lương, thông báo...

  • Nhiệm vụ phải thực hiện
  • Nhiệm vụ cần thực hiện
  • Nhiệm vụ có thể ủy quyền
  • Nhiệm vụ cần nắm thông tin
intro-side-img

Không gian cá nhân

Truy cập 1 nơi duy nhất, xử lý mọi nhiệm vụ từ tất cả các ứng dụng: công việc, chấm công, tính lương, thông báo...

  • Nhiệm vụ phải thực hiện
  • Nhiệm vụ cần thực hiện
  • Nhiệm vụ có thể ủy quyền
  • Nhiệm vụ cần nắm thông tin